نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات
فرم ها فرم ایجاد رشته اعضای هیات علمی دانشکده ها 1397/9/1 آذر 97
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشجویان آموزشی 1399/10/18
نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات