اطلاعیه برنامه، محل و زمان امتحانات گروه معارف اسلامی 4022

برنامه محل و زمان آزمون پایان ترم دروس معارف در ترم دوم 1402-1403 در جدول زیر قابل مشاهده است. لطفا به کد درس توجه فرمایید.

شایان ذکر است که تمام امتحانات در محلی که در سامانه به عنوان محل برگزاری کلاس ثبت شده برگزار می شوند. برخی دانشکده هایی که محل برگزاری درس در ابتدای ترم از دانشکده ای به دانشکده دیگر منتقل شده، با رنگ زرد مشخص شده است:

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم