نام و نام خانوادگی دکتر فرشادورامینیان
عنوان پست سازمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری مهندسی شیمی
تلفن و دورنگار 023-33654336,02331533083

فایل ها