شورای استعداد­های درخشان

شورای استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان مسئولیت تعیین و تصویب برنامه ­های دفتر استعدادهای درخشان را بر عهده دارد. اعضای این شورا عبارتند از:

1.      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (رئیس شورا)

2.      معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

3.      معاون دانشجویی دانشگاه

4.      مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5.      مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

6.    مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه (دبیر شورا)