سرپرست مرکز:

جناب آقای دکتر عبداله عباسی

پست الکترونیکی : a_abbasi@semnan.ac.ir

فایل ها