شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور سیاست‌گذاری و تدوین برنامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و تعیین راه‌کارهای مناسب برای رشد و اعتلای این دوره‌ ها تشکیل می‌شود‌.

ترکیب اعضای شورا

ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه متشکل است از:

1. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه


2. معاون پژوهشی دانشگاه


3. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه


4. مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها


5. مدیر آموزش کل

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی:

وظایف این شورا عبارت است از:‌

1- سیاست گذاری و تدوین برنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تحصیلات تکمیلی.

2- همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب.

3- پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه.

4- بررسی تاسیس رشته های تحصیلات تکمیلی جدید در دانشگاه و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه.

5- بررسی کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان.

6- بررسی و اظهار نظر در باره سایر مواردی که به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع می‌شود.

7- بررسی و اظهارنظر و تدوین مصوبات مدون برای مواردی که در آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مسکوت باقی مانده و یا اشاره ای به آن نشده است.

8-بررسی و اظهارنظر درخصوص درخواستهای دانشجویی که درآیین نامه مسکوت می باشد.