لیست اخبار صفحه :1
قابل توجه دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی در خصوص درخواست غیر حضوری انصراف از تحصیل دانشجویان

قابل توجه دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی در خصوص درخواست غیر حضوری انصراف از تحصیل دانشجویان

قابل توجه دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی در خصوص درخواست غیر حضوری انصراف از تحصیل دانشجویان