لیست اخبار صفحه :1
آگهی جذب مشمول وظیفه

آگهی جذب مشمول وظیفه

آگهی جذب مشمول وظیفه جهت انجام خدمت مقدس سربازی در اداره کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان

ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان
قابل توجه دانشجویان گرامی درخصوص ارائه خدمات آموزشی با توجه به رنگ بندی کرونایی

ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان

ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان