لیست اخبار صفحه :1
ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان
قابل توجه دانشجویان گرامی درخصوص ارائه خدمات آموزشی با توجه به رنگ بندی کرونایی

ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان

ارائه خدمات در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه با توجه به رنگ بندی کرونایی شهر سمنان