اطلاعیه محل برگزاری آزمون فارسی عمومی نیمسال 4022

محل برگزاری آزمون فارسی عمومی نیمسال دوم 1402 به شرح زیر می باشد :

  1. فارسی عمومی با کد 122220611  دانشکده عمران
  2. فارسی عمومی با کد 122220621 و 122220622 دانشکده علوم انسانی
  3. فارسی عمومی با کد 122220661 و 122220662 دانشکده هنر
  4. فارسی عمومی با کد 122220691 دانشکده اقتصاد و مدیریت
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم