دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه سمنان درخواست های خود را در قالب کاربرگ پیوست (کاربرگ ویژه درخواست­ های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان) تدوین و از طریق ایمیل به دفتر استعدادهای درخشان به آدرس talent@semnan.ac.ir ارسال نمایند. پاسخ درخواست ها پس از انجام بررسی های لازم از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

کاربرگ ویژه درخواست های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان.pdf

/uploads/13/استعداد درخشان1400/پیوست ها/کاربرگ ویژه درخواست های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان.docx

فایل ها