دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه سمنان درخواست های خود را در قالب کاربرگ پیوست (کاربرگ ویژه درخواست­ های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان) تدوین و از طریق ایمیل به دفتر استعدادهای درخشان به آدرس talent@semnan.ac.ir ارسال نمایند. پاسخ درخواست ها پس از انجام بررسی های لازم از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.