آدرس: سمنان- روبروی پارک سوکان- پردیس شماره یک- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

کد پستی: 19111-35131

تلفن: 31532054-023                          نمابر: 31539544-023

پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان: pgraduate@semnan.ac.ir