گلستانIدانشگاه سمنان
پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654331 31533077 33654326 - مدير امور آموزشي دانشگاه یغمایی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3033 31533033 - کارشناس مسئول امور آموزشی(مهمان و انتقال) کاکو

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 31533084 33654338 - متصدی دبیرخانه-ماشین نویس کاشیان

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3081 31533081 - کارشناس آموزش واعظي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3059 31533059 - مسئول امور پذیرش و ثبت نام نوعی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3069 33654321 - مدیر برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی نوری هفت چشمه

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3078 31533044-31533078 - خدمات نبوی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654329 3055 33654330 - معاون مدیر تحصیلات تکمیلی مولایی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654329 31533054 31533054 تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر مدیر مولایی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654329 3053 33654327 - مدیر تحصیلات تکمیلی ملک زاده

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3039 31533039 دانشنامه - معماری

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3038 31533038 - کارشناس امور آموزشی(دانش آموختگان) مستشيري

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3072 31533072 - کارشناس مسئول امور آموزشی (ثبت نمرات) مستخدمین حسینی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - - 33350280 - مسئول دفتر آموزش هاي آزاد مرادی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654337 3083 33654336 - معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي محمديان سمناني

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 31533051 31533051 تحصیلات تکمیلی بایگان گرامی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 31533082 33654337 - کارشناس هیئت ممیزه كفشگر

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3074 31533074 - کارشناس مسئول امور آموزشی (شوراها و کمیسیون ها) قاضی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3036 31533036 - کارشناس امور آموزشی(دانش آموختگان) قاضي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
edu@semnan.ac.ir 33654322 31533063 33654322 آموزش مسئول فناوری اطلاعات آموزش فهیمی فر

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 31533058 31533058 تحصیلات تکمیلی کارشناس پذیرش و ثبت نام فتوره چی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3032 31533032 - کارشناس امور آموزشی (مشمولین) غریبی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3031 31533031 - بايگانی غريبي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 31533047 31533047 تحصیلات تکمیلی کارشناس دانش آموختگان عبدالشاهی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3042 31533042 - ماشین نویس ضمیری

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3067 31533067 - كارشناس برنامه ريزي آموزشي(سرفصل دروس) صميميان

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3049 31533049 - متصدی دبیرخانه-ماشین نویس صمدی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
edu@semnan.ac.ir - 3064 31533064 آموزش کارشناس فناوری اطلاعات شهریاری

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654331 31533076 33654324 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه معاون مدير امور آموزشي سيادتي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3037 31533037 - کارشناس امور آموزشی(دانش آموختگان) رحیمیان فر

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3043 31533043 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه دبيرخانه آموزش رحماني

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3045 31533045 - کارشناس امور آموزشی(امور مالی شبانه) دوست محمدی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3056 31533056 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي کارشناس تحصیلات تکمیلی(انتخاب واحد-ثبت نمرات) درباني

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3041 31533041 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه كارشناس مسئول آموزش خورشيديان ميانائي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3073 31533073 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه كارشناس خدمات امور آموزشي خراساني

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 31533516 31533870 33654309 - كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي خدير

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3068 31533068 - کارشناس امور اساتید خدام عباسی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3872 31533872 - مدير دفتر نظارت و ارزيابي چنگیزی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654331 31533075 33654325 - مسئول دفتر پریمی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3060 31533060 - کارشناس امورآموزشی (امور دانشجویان استعدادهای درخش بهار

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 31534337 3083 31534336 - مسئول دفتر بقاء

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- 33654328 3061 33654328 - مدیر دفتر استعدادهای درخشان بابایی کفاکی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3071 31533071 برنامه ريزي كارشناس امور اساتيد ايزدي ثابت

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3048 31533048 - مسئول امور دانش آموختگان اقوامی

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3035 31533035 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه کارشناس مسئول خدمات آموزشي (دانش آموختگان) آلبويه

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3034 31533034 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه کارشناس امور آموزشي(پذيرش و ثبت نام) آقايي

پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دورنگار تلفن داخلی تلفن مستقیم نام واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگي
- - 3050 31533050 - خدمات آبیار

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved