گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
واحدهای درسی

واحدهاي درسي

ماده 5-

تعداد واحدهاي شيوه نامه آموزشي و پژوهشي با احتساب واحد پايان نامه، برحسب رشته حداقل 28 و حداقل 32 واحد است.

تبصره 1:

  چنانچه به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي گروه گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي به عنوان كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود وي مكلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب قبل از دروس اصلي مربوطه، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد مطابق با اين آيين نامه بگذراند. تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 12 واحد است.

تبصره 2:

  در انتخاب دروس، الـويت با دروس جبراني است و دانشجو موظف است آن ها را بـا موفقيت (حداقل نمره 12) بگذراند. در صورت عدم موفقيت در گذراندن دروس جبراني تا مهلت مقرر ادامه تحصيـل دانشجو منوط بـه موافـقت كمينه تحصيلات تكـميلي گروه است.

تبصره 3:

  درصورت گذراندن حداقل 8 واحد درس از دروس جبراني يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو در مدت مجاز دوره (حداكثر 5/2 سال) افزوده مي شود.

تبصره 4:

كميته تحصيلات تكميلي هر گروه آموزشي موظف است دروس جبراني هر دانشجو را همراه با مهلت مقرر براي گذراندن آن دروس، در ابتداي دوره آموزشي به اطلاع وي برساند و رونوشت آن را به كميته تحصيلات تكميلي دانشكده و مؤسسه ارسال نمايد.

تبصره 5-5: گروه موظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در هر سال و در هر دوره تحصيلي، استاد مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان تعيين کند.

تبصره 6-5: برای اخذ دروس جبرانی، دانشجو باید شهریه مربوط را طبق ضوابط دانشگاه پرداخت کند.

ماده 6 ـ تعداد واحد پايان نامه

  تعداد واحدهاي پايان نامه در شيوۀ آموزشي- پژوهشي براي همه رشته ها حداقل 4 و حداكثر 6 واحد درسي، مطابق برنامۀ مصوّب است.

ماده 7 ـ حداقل و حداكثر واحد اخذ شده در هر ترم

 دانشجوي دورۀ آموزشي- پژوهشي باید در هر نيمسال حداقل 8 واحد درسي و حداكثر 12 واحد درسی با تشخيص مشاور تحصيلي پس از موعد Aحذف و اضافه@  اخذ کند.

تبصره 1-7: اخذ حداقل 8 و حداکثر 12 در هر نیمسال شامل واحدهای جبرانی و اصلی دوره کارشناسی ارشد است.

تبصره 2-7: در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از شرط رعايت حداقل اخذ واحد معاف است.

تبصره 3-7:  رعايت پيش نياز در اخذ هر درس الزامي است و چنان­چه دانشجو حداقل يك بار درس پيش نياز را كسر واحد (مردود) شود با نظر كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه مي­توان شرط پيش نياز بودن درس مذكور را حذف كرد، دانشجو موظف است درس پيش نياز را در اولين فرصت ارائه، مجدداً اخذ كند.

تبصره 4-7: تکرار دروسي كه دانشجو قبلاً  در دوره كارشناسي گذرانده است، در صورتي كه عنوان درس براساس سرفصل برنامۀ مصوّب كارشناسي ارشد مشترک باشد، مجاز نيست. دانشجويان بايد با نظر موافق كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه، با اخذ درس­های دیگر، جمع واحدهاي درسي گذرانده خود را به حد نصاب مندرج در برنامۀ مصوّب برسانند.

 

ماده 8- معادل سازي

  معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون تحصيلات تكميلي قبلاً در مؤسسه ها در مقطع كارشناسي ارشد گذرانده اند، توسط كميته تحصيلات تكميلي گروه با شرايط زير مجاز است:

1-8- پذیرش وی برای ورود به دوره مورد تأیید وزارت باشد.

2-8-  دانشگاه یا مؤسسه قبلی دانشجو و رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت باشد.

3-8- سرفصل دروس گذرانده شده توسط دانشجو باید براساس برنامه های مصوّب بوده و اگر رشتۀ قبلی وی با رشتۀ جدید متفاوت باشد، دانشگاه باید محتواي دروس گذرانده شدۀ دانشجو را با دروس رشته جديد به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي گروه از نظر محتوا مشترك تشخيص دهد.

4-8- نمره هر يك از دروس، كمتر از 14 نباشد.

 

ماده 9ـ سقف پذيرش واحدهاي معادل سازي شده

  معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط كميته تحصيلات تكميلي گروه هاي آموزشي مربوط، تا سقف 12 واحد امكان پذير است.

 

تبصره 1-9:  نمرات دروس پذيرفته شده در محاسبۀ ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

 

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved