گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
پذیرش و ثبت نام(راهنمای ثبت نام معرفی به استاد)

***********************************************************************

 قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی متقاضی آزمون معرفی به استاد

بدینوسیله تقویم آزمون معرفی به استاد نیم سال اول سال تحصیلی 98-97  جهت اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه سمنان اعلام می گردد . امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده نسبت به امر ثبت نام طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

تذکرات

1 ـ دانشجویان می بایست جهت ثبت نام در درس معرفی به استاد در زمان اعلام شده به سامانه گلستان (پیشخوان خدمت) مراجعه نمایند. (راهنمای ثبت نام) 

2 ـ  دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشکده جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند . (تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس و با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشکده خواهد بود که در سامانه ثبت شده است. گزارش 1524)

3- به استناد ماده 8 آیین نامه آموزشی کلیه دانشجویان در صورت گذراندن همه دروس و باقی ماندن حداکثر دو درس نظری جهت فراغت ازتحصیل، می توانند دو درس باقی مانده را به صورت معرفی به استاد با تایید گروه آموزشی و رعایت شرایط گروه، اخذ نمایند.

-تبصره 1: به استناد مصوبه مورخ 96/6/28 شورای آموزشی دانشگاه اخذ درس ( نظری – عملی ) به صورت معرفی به استاد به شرط کسر واحد شدن در آن درس و موافقت کتبی گروه مربوطه بلامانع است.

4- دانشجویان ورودی ماقبل سال 91 در صورت گذراندن همه دروس و باقی ماندن حداکثر یک درس عملی جهت فراغت از تحصیل، می توانند یک درس عملی باقی مانده را با تایید گروه آموزشی و رعایت شرایط گروه اخذ نمایند.

" در هر صورت این دسته از دانشجویان نمی توانند به صورت همزمان از بند 3 و 4 همین اطلاعیه استفاده نمایند " 

5- طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی معرفی به استاد (پیوست شماره 2 آیین نامه آموزشی) در صورتی که دانشجویان مشمول معرفی به استاد در موعد مقرر پیش بینی شده در تقویم معرفی به استاد هر نیم سال برای اخذ دروس خود ثبت نام  ننمایند طبق ماده 21 آیین نامه آموزشی با آنان رفتار خواهد شد .

6- لازم به ذکر است درخواست معرفی به استاد از جانب دانشجو به منزله معرفی به گروه جهت برگزاری آزمون نمی باشد و دانشجویانی که تمام واحدهای درسی آنها (اعم از پروژه و کارآموزی) گذرانده شده و نمره آن در سیستم آموزشی گلستان درج گردیده باشد به گروه مربوطه معرفی می شوند .

7- ثبت نام و شرکت در امتحانات دروس معرفی به استاد برای هر دانشجو طبق آیین نامه آموزشی فقط برای یک بار در طول یک نیم سال امکان پذیر بوده و تعدد بازه های امتحانی به منزله استفاده از قانون معرفی به استاد بیش از یک بار در یک نیم سال
نمی باشد و کسر واحد شدن و غیبت (مجاز یا غیرمجاز) در دروس معرفی به استاد در یک بازه­ی امتحانی مجوزی برای استفاده مجدد برای معرفی به استاد در همان نیم سال نخواهد بود .

8- دانشجو ملزم به رعایت مقررات معرفی به استاد بوده و در هر مرحله ای از مراحل معرفی به استاد اعم از ثبت نام ، آزمون و حتی پس از ثبت نمره به محض محرز شدن عدم رعایت مقررات توسط دانشجو درس یا دروس وی حذف و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و تبعات آن بر عهده شخص دانشجو می باشد .  

9- شرایط خاص بعضی از گروههای آموزشی:

* گروه مواد و  گروههای آموزشی ریاضی و آمار :

در صورتی می تواند دو درس را انتخاب کند که حداقل یک درس را در نیم سال های گذشته حداقل یکبار کسر واحد شده باشد .

 تقویم ثبت نام  و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

                   ثبت نام مرحله اول: شنبه 97/6/24 لغایت چهارشنبه 97/7/11

ثبت نام      ثبت نام مرحله دوم: شنبه 97/7/21 لغایت چهار شنبه 97/8/23

                    ثبت نام مرحله سوم: شنبه 97/8/26 لغایت چهارشنبه 97/9/21

 

                   آزمون مرحله اول: شنبه 97/7/21 لغایت چهارشنبه 97/8/2

آزمون        آزمون مرحله دوم: شنبه 97/9/10 لغایت چهار شنبه 97/9/14

                   آزمون مرحله سوم: همزمان با برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97  

  • مهلت اعلام نمره توسط اساتید طبق آیین نامه آموزشی می باشد.     

***************************************************************

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی متقاضی آزمون معرفی به استاد "

بدینوسیله تقویم آزمون معرفی به استاد نیم سال تابستان سال تحصیلی 97-96  جهت اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه سمنان اعلام می گردد . امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده نسبت به امر ثبت نام طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

تذکرات

1 ـ دانشجویان می بایست جهت ثبت نام در درس معرفی به استاد در زمان اعلام شده به سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) مراجعه نمایند .( راهنمای ثبت نام )  

2 ـ  دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشکده جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند . ( تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس و با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشکده خواهد بود که در سامانه ثبت شده است . گزارش 1524 )

3- به استناد ماده 8 آیین نامه آموزشی کلیه دانشجویان در صورت گذراندن همه دروس و باقی ماندن حداکثر دو درس نظری جهت فراغت ازتحصیل، می توانند دو درس باقی مانده را به صورت معرفی به استاد با تایید گروه آموزشی و رعایت شرایط گروه ، اخذ نمایند.

-        تبصره 1: به استناد مصوبه مورخ 28/6/96 شورای آموزشی دانشگاه اخذ درس ( نظری – عملی ) به صورت معرفی به استاد به شرط کسر واحد شدن در آن درس و موافقت کتبی گروه مربوطه بلامانع است .

4- دانشجویان ورودی ماقبل سال 91 در صورت گذراندن همه دروس و باقی ماندن حداکثر یک درس عملی جهت فراغت از تحصیل ،  می توانند یک درس عملی باقی مانده را با تایید گروه آموزشی و رعایت شرایط گروه اخذ نمایند .

" در هر صورت این دسته از دانشجویان نمی توانند به صورت همزمان از بند 3 و 4 همین اطلاعیه استفاده نمایند " 

5- طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی معرفی به استاد ( پیوست شماره 2 آیین نامه آموزشی ) در صورتی که دانشجویان مشمول معرفی به استاد در موعد مقرر پیش بینی شده در تقویم معرفی به استاد هر نیم سال برای اخذ دروس خود ثبت نام  ننمایند طبق ماده 21 آیین نامه آموزشی با آنان رفتار خواهد شد .

6- لازم به ذکر است درخواست معرفی به استاد از جانب دانشجو به منزله معرفی به گروه جهت برگزاری آزمون  نمی باشد، و دانشجویانی که تمام واحدهای درسی آنها ( اعم از پروژه و کارآموزی ) گذرانده شده و نمره آن در سیستم آموزشی گلستان درج گردیده باشد به گروه مربوطه معرفی می شوند .

7- ثبت نام و شرکت در امتحانات دروس معرفی به استاد برای هر دانشجو طبق آیین نامه آموزشی فقط برای یک بار در طول یک نیم سال امکان پذیر بوده و تعدد بازه های امتحانی به منزله استفاده از قانون معرفی به استاد بیش از یک بار در یک نیم سال نمی باشد و کسر واحد شدن و غیبت ( مجاز یا غیر مجاز ) در دروس معرفی به استاد در یک بازه­ی امتحانی مجوزی برای استفاده مجدد برای معرفی به استاد در همان نیم سال نخواهد بود .

8- دانشجو ملزم به رعایت مقررات معرفی به استاد بوده و در هر مرحله ای از مراحل معرفی به استاد اعم از ثبت نام ، آزمون و حتی پس از ثبت نمره به محض محرز شدن عدم رعایت مقررات توسط دانشجو درس یا دروس وی حذف و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و تبعات آن بر عهده شخص دانشجو می باشد .  

9- شرایط خاص بعضی از گروههای آموزشی:

* گروه مواد و  گروههای آموزشی ریاضی و آمار :

در صورتی می تواند دو درس را انتخاب کند که حداقل یک درس را در نیم سال های گذشته حداقل یکبار کسر واحد شده باشد .

 تقویم ثبت نام  و آزمون معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 ( تابستان 97)

  • زمان ثبت نام دروس معرفی به استاد توسط دانشجویان : شنبه 9/4/97 لغایت پنج شنبه 28/4/97 و شنبه 3/6/97 لغایت سه شنبه 6/6/97 
  • مهلت بررسی و ارجاع از سوی اداره کل آموزش و گروهای آموزشی از زمان شروع ثبت نام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 7/6/97
  • بازه زمانی آزمون معرفی به استاد : شنبه 17/6/97 لغایت چهارشنبه 21/6/97
  • مهلت اعلام نمره توسط اساتید طبق آیین نامه آموزشی می باشد .    
                           

 ************************************

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، دکتری عمومی دامپزشکی

با عنایت به اینکه یکی از مدارک اصلی ثبت نام دانشجویان در دانشگاه و مجوز ادامه تحصیل آنان ارزش تحصیلی دوره پیش دانشگاهی می باشد لذا به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان موظفند با مراجعه به سایت گلستان قسمت اطلاعات جامع دانشجو(پرسنلی - نامه های مهم دانشجو) از وصول ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی به اداره کل آموزش مطمئن شوند. در صورتی که وصول ارزش تحصیلی در سایت گلستان ثبت نشده باشد و دانشجو قبلاً نسبت به صدور آن از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نموده و قبض رسید دریافت داشته اند. لازم است با مراجعه مجدد به مراکز پیشخوان دولت نسبت به پی گیری و وصول قطعی آن اقدام نمایند. در صورتی که دانشجویی به طور کلی در این خصوص اقدام ننموده است موظف است به صورت خیلی فوری با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت مطابق فایل پیوست نسبت به این امر اقدام نموده و با پیگیری از وصول آن به اداره کل آموزش دانشگاه سمنان اطمینان حاصل نمایند درغیر این صورت مطابق مقررات رفتار شده و تبعات آن بر عهده دانشجو می باشد.

پیوست

Copyright  © 2019 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved