پذیرفته شدگان پذیرش با سوابق تحصیلی  ورودی بهمن ماه 1400

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 (اشتباه انتخاب رشته)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری  و پذیرش با سوابق تحصیلی سال 1400(اشتباه در انتخاب رشته )(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1400 (کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت  نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری و پذیرش با سوابق تحصیلی سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری تخصصی سال 1400 (کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان) سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال 1400(کلیک نمایید)  

 

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال 1400 (اشتباه در انتخاب رشته و تغییرات سهمیه -سری اول و دوم) (کلیک نمایید)