گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور شورا و کمیسیون تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور سياست‌گذاري و تدوین برنامه های دوره های کارشناسي ارشد و دکتري و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و تعيين راه‌کارهاي مناسب براي رشد و اعتلاي اين دوره‌ ها تشکیل می‌شود‌.

ترکیب اعضای شورا

ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه متشکل است از:

1. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه


2. معاون پژوهشی دانشگاه


3. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه


4. مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها


5. مدیر آموزش کل

 

شرح وظايف شوراي تحصيلات تكميلي:

وظايف اين شورا عبارت است از:‌

1- سياست گذاري و تدوين برنامه‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تحصيلات تكميلي.

2- همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب.

3- پيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و بلند مدت به شوراي دانشگاه.

4- بررسي تاسيس رشته هاي تحصيلات تكميلي جديد در دانشگاه و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه.

5- بررسي كليه امور آموزشي و پژوهشي دانشجويان.

6- بررسي و اظهار نظر در باره ساير مواردي كه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه ارجاع مي‌شود.

7- بررسي و اظهارنظر و تدوين مصوبات مدون براي مواردي كه در آيين نامه آموزشي تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري) مسكوت باقي مانده و يا اشاره اي به آن نشده است.

8-بررسي و اظهارنظر درخصوص درخواستهاي دانشجويي كه درآيين نامه مسكوت مي باشد.

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved