گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
سمینار و پایان نامه

سمينار و پايان نامه

ماده 23ـ سمينار

  هدف از ارائۀ سمينار آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد با اصول اوليه روش تحقيق و تتبع نظري و نحوۀ استفاده از منابع اطلاع رساني و شيوۀ ارائۀ كتبي و شفاهي نتايج يك تحقيق در قالب جمع‌آوري، بررسي و دسته‌بندي تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع سمينـار است. كميتۀ تحصيلات تكميلـي هر گروه آمـوزشي مـي توانـد درخصوص الزام به ارائۀ سمینار توسط دانشجو، تصمیم‌گیری کند.

تبصره 1-23: موضوع سمينار بايد توسط دانشجو تا انتهای نيمسال اول تحصيلي تعیین شود و عنوان و استاد تخصصي سمينار خود را کتباً براي بررسي و تصويب به كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه یا  دانشکده اعلام كند.

تبصره 2-23: تغيير استاد راهنماي سمينار ممكن نيست مگر در موارد استثنايي كه تشخيص آن بر عهدۀ کمیتۀ تحصیلات تکمیلی گروه یا شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده است.

تبصره 3-23:  اخذ سمینار حداکثر در نیم سال سوم تحصیلی انجام می شود و ارائۀ آن حداکثر تا هفته چهاردهم همان نیمسال صورت می گیرد. نمره درس با توجه به تبصره 2-20 اعلام می شود.  

تبصره 4-23:  دانشجوياني كه در نيمسال اول تحصيلي خود مشروط مي شوند (يا در موارد خاص و به تشخيص كميتۀ تحصيلات تكميلي دانشكده)، مجاز هستند حداكثر تا ابتداي نيمسال سوم نسبت به اخذ واحد سمينار اقدام کنند.

ماده 24ـ پايان نامه:  تهيۀ پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد شيوۀ آموزشي- پژوهشي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده 25ـ استاد راهنما:

 استاد راهنما (اساتید راهنما) با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد (اساتید) و تـأیيد كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه آموزشی از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه یا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می شود.

تبصره 1-25: چنان­چه استاد راهنما خارج از دانشگاه انتخاب شود، به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري تخصصی الزامي است.

 

ماده 26ـ استاد مشاور

  استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تأييد كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان داخل یا خارج از دانشگاه انتخاب مي شود.

 

ماده 27ـ تعداد واحد پایان نامه: تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همۀ رشته ها و براساس برنامۀ مصوّب هر رشته است.  

 

 ماده 28- موضوع پايان‌نامه

  دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامۀ خود را با نظر استاد راهنما يا اساتيد راهنما و تأييد کمیتۀ تحصيلات تكميلي گروه مربوط انتخاب کند. موضوع پايان نامه پس از تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده قطعيت مي‌يابد.

تبصره 1-28:  زمان مجاز دفاع پايان‌نامه تا قبل از اتمام دو سال تحصيلي دانشجو است و در مواقع و موارد اضطراري در خصوص تأخير در دفاع از پايان نامه به تقاضاي دانشجو با تأييد استاد راهنما و كميته تحصيلات تكميلي گروه به مدت يك نيمسال تحصيلي با احتساب حداكثر سنوات 5/2 سال قابل تمديد است .

ماده 29ـ پيشرفت كار

  دانشجو موظف است در پايان نيمسال اخذ پايان نامه،گزارش كتبي پيشرفت كار خود را به استاد راهنما يا كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه، ارائه كند و حداكثر در نيمسال بعد، از پايان نامۀ خود دفاع كند.

تبصره 1-29:  دانشجو موظف است تحت نظر استاد راهنما موضوع پایان نامه را انجام و گزارش پیشرفت را به استاد راهنما ارائه کند، چنانچه دانشجو گزارش پيشرفت خود را در مهلت فوق الذكر ارائه نکند، یا در صورت عدم رضایت استاد راهنما از نحوه عملکرد دانشجو بنا به تقاضاي كتبي استاد راهنماي پايان نامه، ثبت نام دانشجو در نيمسال بعد مسدود و وضعيّت وي معلق خواهد شد و تصمیم گیری در مورد وضعیت تحصیلی دانشجو بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده است.

 

 ماده 30- شيوۀ نگارش پايان نامه

  شيوه نگارش پايان نامه و ضوابط مربوط به آن، باید توسط شورای تحصيلات تكميلي دانشكده تهيه و به تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشجویان آن دانشکده، اعلام شود، رعایت ضوابط و شيوه نامۀ هر دانشكده از سوي دانشجويان آن دانشكده الزامي است.

 

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved