گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
ارزشیابی

ارزشيابي و مشروطی

 

ماده 20- حداقل نمره قبولي در هر درس

  حداقل نمرۀ قبولي در هر درس حتي دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد، 12 است.

تبصره 1-20:  اگر دانشجو در يك درس نمره‌اي كمتر از 12 كسب كند، بايد در اولين زمان ارائه آن درس را دوباره اخذ كند.

تبصره 2-20:  نمرۀ دانشجو در هر درس جبراني حداكثر ده روز پس از برگزاري آزمون و براي ساير دروس حداكثر يك ماه پس از اتمام نيمسال تحصيلي (طبق تقويم آموزشي) توسط استاد درس، اعلام و در كارنامه دانشجو ثبت مي شود.

تبصره 3-20: دانشجو مجاز است در صورت مردود شدن در يك درس و عدم ارائه آن در نيمسال بعد، دروس بعدي آن را بدون رعايت پيش‌نياز با موافقت كميتۀ تحصيلات تکمیلی گروه اخذ کند.

 

تبصره 4-20:  دانشجو می تواند با موافقت استاد راهنما و مشاور تحصیلی به جای درس مردودی، درس مرتبط دیگری را انتخاب کند.

ماده 21ـ ميانگين نمرات هر نيمسال و مشروطی

  ميانگين نمرات دروس دانشجو (بدون احتساب دروس جبراني) در دوره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد، در اين صورت دانشجو مشـروط محسوب      مي شود. اگر ميانگين نمرات دانشجو در 2 نيمسال كمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.

 تحصيلات تكميلي دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را در هر زماني که محـرز شود به وي كتبـاً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پـروندۀ دانشجـو ضبـط كند. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه يا اظهـار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

 

تبصره 1-21: چنان‌چه در يك نيمسال تحصيلي، دروس باقیمانده يك دانشجو پس از كسر دروس جبراني به کمتر از 8 واحد تقلیل یابد و ميانگين دروس اصلي وي كمتر از 14 باشد، این نیمسال جزء مشروطی محسوب نمی‌شود.

 

تبصره 2-21: اگر خارج از اراده دانشجو و به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به هر دلیلی تعداد واحدهای درسی (اصلی) او در طول یک نیمسال تحصیلی به کمتر از 8 واحد تقلیل یابد و میانگین نمرات درس اصلی اخذ شده از 14کمتر باشد، آن نیمسال جزء مشروطی وی محسوب نمی شود؛ اما در سنوات تحصیلی وی محاسبه می شود.

 

تبصره 3-21: اگر دانشجویی دریک نیمسال تحصیلی همراه با پایان نامه خود؛ تعدادی از دروس اصلی را نیز اخذ کرده باشد و میانگین نمرات وی(بدون احتساب نمرات دروس جبرانی)کمتر از 14 باشد در آن نیمسال تحصیلی مشروط تلقی خواهد شد (حتی اگر تعداد واحد دروس اصلی اخذ شده توسط وی کمتر از 8 واحد باشد).

 

تبصره 4-21:  نمرۀ دروس جبراني در كارنامۀ دانشجو جداگانه ثبت مي شود، اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجـو منظور نمي شود.

 

تبصره 5-21: در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنان چه ميانگين نمره دانشجو در آخرين نيمسال با هر تعداد واحد درسي كمتر از 14 باشد، دانشجو مشروط تلقي مي‌شود.

 

ماده 22ـ ميانگين كل برای فراغت از تحصیل

  ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد در غير اين صورت دانش‌آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي‌شود.

تبصره 1-22: دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحـدهاي درسي دوره، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي تواند تا 16 واحد از دروسي را كه با نمرۀ كمتر از 14 گذرانده است،  فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، دانش‌آموخته می شود. دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي شود و مدرکی دریافت نمی‌کند.

 

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved