گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
طول مدت دوره تحصیلی، میهمانی و انصراف از تحصیل

طول مدت دوره تحصيلي، ميهماني، مرخصي تحصيلي،  و انصراف از تحصيل و اخراج

 

ماده 15ـ طول مدت دورۀ تحصيلي

  طـول دوره، مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را گذرانده و از پايان نامه خود نيز بر اساس مقررات مربوط، دفاع نمايد. طول دورۀ کارشناسی ارشد به شیوۀ آموزشي- پژوهشي، 2 سال مشتمل بر 4 نيمسال تحصيلي است.

تبصره 1-15:  شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مي‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد، حداكثر يك نيمسال به طول دورۀ تحصيلي دانشجو اضافه كند.

تبصره 2-15: درخواست افزايش سنوات باید کتباً توسط دانشجو ارائه شود و پس از تأييد كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه، مي باید حداقل 2 ماه قبل از اتمام سنوات به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارسال و دانشکده تصمیم خود را همراه صورتجلسه مربوط، حداقل يك ماه قبل از اتمام سنوات به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارائه شود.

تبصره 3-15:  چنان‌چه دانشگاه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد به نسبت كسر واحدهاي ارائه شده به طول دورۀ دانشجو افزوده مي شود. برای این کار دانشجو باید درخواست خود را به گروه ارائه دهد و درخواست پس از تأیید گروه و دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود. در هر صورت طول دورۀ تحصيلي نبايد از 5/2 سال تجاوز كند.

 ماده 16- مهماني:‌ هر دانشجو در اين شيوه مي تواند تحت شرايط خاص، حداكثر 2 نيمسال را با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

تبصره 1-16: دانشجو در صورتی می تواند درخواست مهمانی کند که دروس مورد درخواست متقاضی در آن نیمسال توسط دانشگاه ارائه نشده باشد. در این حالت با تأييد مشاور تحصيلي،  استاد راهنما، كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه و موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده با مهمانی وی در يكي از دانشگاه‌هاي دولتي مجري دوره موافقت مي‌شود.

تبصره 2-16:  انتخاب واحد دانشجو در دانشگاه مقصد بايد با اطلاع و تأييد كميته تحصيلات تكميلي گروه آموزشي دانشگاه مبدأ باشد.

تبصره 3-16:  واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در دانشگاه ديگر مي‌گذراند، برابر مقررات عيناً دركارنـامۀ وی در دانشگاه ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

ماده 17ـ مرخصي تحصيلي

  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي‌تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي با كسب موافقت مؤسسه از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

تبصره 1-17:  درخواست مرخصي دانشجو بايد حداقل 3 هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به صورت كتبي به كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه مربوط تسليم و پس از موافقت كميته براي تأييد نهايي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارسال شود و تحصيلات تكميلي دانشكده موظف است حداكثر ظرف 2 هفته نظر خود را به تحصيلات تكميلي دانشگاه اعلام كند. موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي‌گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود. پس از ارسال نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، تحصيلات تكميلي دانشگاه با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو، مراتب موافقت یا عدم آن را كتباً به وي اعلام مي‌كند.

تبصره 2-17:  در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه براي مرخصي، حتي براي يك نيمسال ترك تحصيل كند، از ادامه تحصيل محروم مي شود. در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجّه مي‌داند، بايد دلايل آن را 2 ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه اعلام كند. در صورت تأييد، موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود؛ مشروط برآن كه قبلاً از مرخصي تحصيلي استفاده نكرده باشد. 

تبصره 3-17: در نيمسال اول تحصيلي به دانشجو مرخصي داده نمي شود در موارد استثنائي پس از تأييد كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، مراتب در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه بررسي خواهد شد.

 

ماده 18- انصراف از تحصيل، اخراج

  دانشجو مي‌تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف كند. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف، به تحصيلات تكميلي دانشگاه تسليم كند. چنان‌چه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد، دانشگاه نسبت به صدور حكم انصراف دائم وي اقدام مي‌كند.

 

تبصره 1-18:  دانشجوي انصرافي يا اخراجي (مشروطي در دو نيمسال تحصیلی، سنوات بيش از حد مجاز) موظف است به تعهداتي كه سپرده است، عمل كند. به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون، منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه است.

 

ماده 19ـ انتقال و تغيير رشته

  انتقال و تغيير رشته در شيوۀ آموزشي- پژوهشي ممنوع است.

 

تبصره1-19: انتقال از دورۀ شبانه به روزانه، نیمه‌حضوری و مجازی به حضوری اعم از روزانه و شبانه ممنوع است.

 

 

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved