گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
حذف درس

حذف دروس

 

ماده 13ـ حذف درس

  در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي،  فقط يكي از دروس نظري خود را با تائيد كميته تحصيلات تكميلـي گروه آموزشـي مربوط حذف كند، مشروط بر‌آنكه اوّلاً، غيبت دانشجو در آن درس بيش از  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً، واحدهاي باقي مانده وي از 8 واحد كمتر نباشد.

ماده 14ـ حذف نيمسال

  حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نبوده و در مدت مجاز قادر به اتمام دوره باشد. در اين صورت نيمسال محذوف از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved