گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور شبانه

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان جدید الورود سال تحصیلی 96-95

 

با عنایت به بند 6 مصوبه شماره 639 مورخ 16/1/95 هیات رئیسه محترم دانشگاه ، جدول شهریه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1) دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي 96-95

الف: شهريه ثابت (علوم انساني) 000/815/1 ريال

ب: شهريه ثابت (ساير گروهها) 500/062/2 ريال

ج: شهريه متغير (كليه رشته ها):

نوع درس

عمومي

پايه

اصلي و تخصصي

آز و كار 1 ساعته

آز و كار 2 ساعته

آز و كار 3 ساعته

آز و كار 4 ساعته

پروژه

شهريه متغير علوم انساني

000/165

500/247

000/297

000/198

000/396

000/594

000/660

000/990

شهريه متغير ساير گروه ها

000/165

250/272

000/330

500/247

000/495

500/742

000/990

000/990

 

2) دانشجويان دكتري عمومی دامپزشكي ورودي 96-95

الف: شهريه ثابت 000/930/6 ريال

ب: شهريه متغير:

نوع درس

عمومي

پايه

اصلي و تخصصي

به ازاي هرواحد عملي

پروژه

متغير شهريه

000/165

000/980/1

000/980/1

000/508/2

000/960/3

 

3) دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد (ريال)

شهريه متغيرهر واحد پايان نامه (ريال)

نظري

عملي

نظري

عملي

علوم انساني

000/400/5

000/050/1

000/575/1

000/000/3

000/750/3

ساير رشته ها

000/000/6

000/200/1

000/800/1

000/000/3

000/750/3

 

4)  دانشجويان پرديس دانشگاهي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

شهريه متغير هر واحد درسي اصلي و تخصصي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

جمع هزينه كل دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

نظري

عملي

000/480/6

عملي

علوم انساني

000/200/25

000/168/3

-

000/000/216

ساير رشته ها

000/400/32

000/168/3

000/040/5

000/480/6

000/800/244

 

5) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه هر نيمسال

جمع شهريه براي دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

علوم انساني

000/500/31

000/000/126

ساير رشته ها

000/000/33

000/000/132

                                                                         

6) دانشجويان مقطع دكتري نوبت دوم و پرديس دانشگاهي ورودي سال تحصيلي 96-95

رديف

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد دروس اصلي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

كل شهريه براي دوره 4 ساله (8ترم) ريال

نظري

عملي

1

علوم انساني

000/600/48

000/240/6

-

000/920/7

000/000/648

2

ساير رشته ها

000/080/55

000/840/6

000/000/9

000/280/8

000/000/792

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه                                                                          مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

***********************************************************************

 

قابل توجه پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد(جدید الورود) سال تحصیلی 96-95

 

با عنایت به بند 6 مصوبه شماره 639 مورخ 16/1/95 هیات رئیسه محترم دانشگاه ، جدول شهریه به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

1) دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد (ريال)

شهريه متغيرهر واحد پايان نامه (ريال)

نظري

عملي

نظري

عملي

علوم انساني

000/400/5

000/050/1

000/575/1

000/000/3

000/750/3

ساير رشته ها

000/000/6

000/200/1

000/800/1

000/000/3

000/750/3

 

 

2)  دانشجويان پرديس دانشگاهي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

شهريه متغير هر واحد درسي اصلي و تخصصي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

جمع هزينه كل دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

نظري

عملي

000/480/6

عملي

علوم انساني

000/200/25

000/168/3

-

000/000/216

ساير رشته ها

000/400/32

000/168/3

000/040/5

000/480/6

000/800/244

 

 

3) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه هر نيمسال

جمع شهريه براي دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

علوم انساني

000/500/31

000/000/126

ساير رشته ها

000/000/33

000/000/132

                                                                         

 

 

                                                                                                       مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

Copyright  © 2019 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved